ஞாயிறு, 22 மார்ச், 2020

ஜனதா curfew
ஜனதா curfew 
பால்கனிவரை சென்றேன் 
பறவைகள் 
பறந்துகொண்டிருந்தன !